کتب هنر
کمينه

ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
گروه
بها به ریال
1
ت‍رک‍ي‍ب‌ رن‍گ‌ س‍ب‍ز ب‍راي‌ ن‍ق‍اش‍ان‌
م‍اي‍ک‍ل‌ وي‍ل‍ک‍اک‍س/ م‍ت‍رج‍م‌ بهارک‌ ج‍ب‍اري‌
هنر
80000
2
طراح‍ي‌ از ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌
ج‌. م‌. پ‍ارام‍ون‌/م‍ت‍رج‍م‌ ب‍ه‍اره‌ ده‍اق‍ي‍ن‌
هنر
40000
3
طراح‍ي‌ ک‍ارت‍ون‍ي‌ ح‍ي‍وان‍ات‌ و ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌
ب‍روس‌ ب‍ل‍ي‍ت‍ز؛ م‍ت‍رج‍م‌ زه‍را دق‍اق‍ي‍ن‌
هنر
40000
4
طراح‍ي‌ و آن‍ات‍وم‍ي‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌
ت‍ام‌ ف‍ل‍ي‍ن‍ت/ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍اره‌ ده‍اق‍ي‍ن‌
هنر
100000
5
م‍ه‍ارت‌ در طراح‍ي‌
ج‍ي‌. ام‌. پ‍ارام‍ون‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ري‍م‌ م‍دن‍ي‌
هنر
40000
6
هنر بسته بندي : ساختار پاکتها، جعبه‌ها وکارتن‌ها
دي هيريا /مرجان محسني ، هاجر اميني‌تهراني
هنر
85000

  
Open Top Panel
Close Top Panel