فهرست خلاصه التجارب
کمينه

 تلگرام: 09358460086-far_jamshidi@

کانال تلگرام ایرانیان طب:

iraniantebcom@

اینستاگرام ایرانیان طب:
https://www.instagram.com/iraniantebcom

فروشگاه آنلاین محصولات و لوازم طب سنتی:

http://www.iranianteb.com/

 مقدمه

باب اول در بيان آنچه دانستن آن موقوف عليه حفظ صحت و رفع مرض هست
طبيعت
مزاج
علامات ثانيه امزجه طبيعه حاصله 
تغيير و تبديل المزاج 
اخلاط اربعه 
خون طبيعى 
خون ناطبيعى 
بلغم طبيعى 
بلغم ناطبيعى 
صفراى طبيعى 
صفراى ناطبيعى 
سوداى طبيعى 
سوداى ناطبيعى 
اعضاى مفرده و بعضى از مركبات اوليه 
استخوان 
غضروف 
رباط 
عصب 
عضله 
وتر 
غشاء 
گوشت 
لحم 
پيه 
شرحه 
وريد و عروق 
شريان 
پوست 
ارواح 
قوا 
قوت طبيعيه 
قوت حيوانيه 
قوت نفسانيه 
افعال طبيعيه 
اسباب حدوث كيفيات در بدن
سبب ها كه تن را گرم كند 
سبب ها كه تن را سرد كند 
سبب ها كه ترى فزايد 
سبب ها كه خشكى فزايد 
دلالت حالات نبض بر حالات بدن 
حالات كليه نبض 
حكم نبض در امتزاجات 
خلاصة التجارب
دلالت حالات نفس بر حالات بدن 
دلالت حالات بول بر حالات بدن 
حالات كليه بول 
دلالت حالات براز بر حالات بدن 
دلالت حالات عرق بر حالات بدن 
حالات كليه عرق 
باب دوم در بيان حفظ الصحت 
تدابير الحركت و السكون 
هواي خوب 
آب گوارنده خوش 
غذاى پرقوت 
دواى مقوى 
خواب و بيدارى 
حركات و سكنات بدنى و قواى نفسانى 
دفع و رفع فضلات داخله و خارجه تن و حبس آن ها 
باب سوم در بيان تدبير اطفال و پيران و ناقهان و مرتاضان به تعب و اعراض مفرطه نفسانى و آب هاى بد و هواهاى مضر و استفراغات 
تدبير اطفال و كودكان
ام الصبيان 
عطسة متواتر 
تشنگى سرسام 
تشنج و كزاز 
بى خوابى و بدخويى 
ترسيدن در خواب 
ترسيدن از چيزها در بيدارى 
كبودى چشم 
سطبرى پلك چشم و سفيدى كه بر حدقه افتد 
به هم چسپيدن پلك ها 
درد چشم 
آب رفتن از چشم بى دردى و بى افتادن چيزى در وى 
بيرون خاستن خانة چشم 
ماندن چيزى در بينى 
درد گوش 
پالودن پليدى از گوش 
ورم لثه 
آماس گوشت بن دندان 
دميدگى دهان 
ورم حلق 
ورم ملازه و لوزتين 
استرخاء ملازه و لوزتين 
زكام 
سرفه 
خرخر و تنگى نفس 
فواق 
قى مفرط 
فسرده شدن شير در معده 
ضعف معده 
قبض شكم بلا حررات 
اسهال 
زحير 
مغض 
پيچيدن ناف 
بيرون خاستن ناف 
فتق
حرقه البول
بول كردن در جامه خواب 
دشوار برآمدن بول 
كرم معده 
باز گرديدن مقعد 
ثولول 
بثرها و ريش تن 
ريش كش ران و زير بغل و بن گوش و چين هاي گردن 
تب لازم 
تب نوبه 
تدبير پيران
تدبير ناقهان 
تدبير مرتاضان به تعب و رنج 
مرتاضان بحر 
قروحي 
تمددي 
ورمي 
قشفي 
تدابير امراض مفرط نفساني 
تدبير آب هاي بد 
اصلاح آب هاي بد 
تدبير هواي مضر 
تدبير گرمي هوا 
تدبير خنكي هوا 
تدبير تري هوا 
تدبير خشكي هوا 
تدبير هواي به غايت نمناك 
تدبير هواي منتن 
تدبير هواي مسموم 
تدبير هواي وبايي 
تدبير استفراغات 
قي 
فصد 
تدارك خطاي فصد 
حجامت 
افكندن علق 
شرط اذن 
راندن نفاس و طمث 
رعاف پديد آوردن 
استعمال مسهل و ملين 
تدارك وحشت هاي مسهلات و ملينات 
استعمال شياف 
احتقان 
طلا كردن چيزي بر شكم 
ادرار و تفريق و آوردن مخاط و لعاب 
باب چهارم در بيان تدابير آنچه به زينت بدن متعلق است 
اما تدبير حفظ موي از سفيد شدن 
تدبير موي روي كسي كه به وقت بر نمي آيد و يا دير و يا كم بر آيد 
تدبير رفع كوتاهي موي و كمي و باريكي آن 
تدبير رفع اصلعي 
تدبير رفع داء الثعلب 
تدبير رفع جعد موي 
تدبير رفع سبطي موي 
تدبير رفع تشقق و شكست موي 
تدبير رفع سطبري موي 
تدبير رفع موي 
تدبير منع موي 
تدبير رنگ كردن موي سفيد 
تدبير رفع بي رونقي رنگ بشره 
تدبير رفع طركيدن و درشتي بشره 
تدبير رفع باد شنام 
تدبير رفع لك هاي روي 
تدبير رفع اثر ضرب و ريش و نقوش آبله و غيره 
تدبير رفع خون كه در شيب پوست مرده شده 
تدبير رفع بهق و برص 
تدبير رفع صنان 
تدبير رفع گند عرق 
تدبير رفع گند پاي 
تدبير رفع گند ريش 
تدبير رفع شپش غلبه و شش پاي 
تدبير رفع تركيدگي پاشنه و انگشتان و پشت دست و پاي 
تدبير رفع ريشه شدن بيخ ناخن ها 
تدبير رفع كوفتگي انگشتان از زمين و غيره 
تدبير رفع گودي ناخن و تركيدگي آن 
تدبير رفع برص ناخن 
تدبير رفع زردي و سفيدي ناخن 
تدبير رفع داخس 
تدبير رفع ناخن معيوب 
تدبير رفع زردي و سياهي ظاهر دندان ها 
تدبير رفع لاغري مفرط 
تدبير رفع فربهي مفرط 
باب پنجم در بيان اقسام مرض و امتلاءات منذره به امراض و علامات خير و شر كه اكثر آن ها عمومي در امراض دارند و احوال و ايام بحران و انذار و واقع في الوسط و نضج و منفعتشان و علامات نكس و سبب موت در مرض و اوقات آن و فجات بي مرضي و وصايا در طريق مراعات مرضي از روي كليه و اصلي چند قياس با مقتضيات طبايع 
اقسام مرض 
امتلاءات منذر بالمرض 
علامت مطلق امتلاء 
علامت خير و شر 
احوال بحران ها 
علامت حدودث رعاف 
علامت حدوث اسهال 
علامت حدوث قي 
علامت حدوث ادرار 
علامت حدوث عرق 
علامت گشادن خون بواسير 
علامت گشادن خون حيض 
علامت انتقال قوت 
بحران انتقالي 
ايام بحران و انذار و واقع في الوسط 
نضج و منفعت آن 
علامت نكس 
سبب موت در مرض و اوقات آن و فجاه بي مرض 
اصلي چند در قياس با مقتضيات طبايع 
باب ششم در بيان حميات و اسباب و علامات و معالجات آن ها 
حمي يوم 
حمي يوم غمي 
حمي يوم فزعي 
حمي يوم همي 
حمي يوم فكري 
حمي يوم غضبي 
حمي يوم فرحي 
حمي يوم سهري 
حمي يوم نومي و راحتي 
حمي يوم تعبي 
حمي يوم استفراغي 
حمي يوم وجعي 
حمي يوم غشي 
حمي يوم جوعي 
حمي يوم عطشي 
حمي يوم سدّي 
حمي يوم تخمي 
حمي يوم ورمى 
حمي يوم قشفي 
حمي يوم استحصافي 
حمي يوم حري 
حمي يوم غذايي 
حمي يوم شربي 
حمي دق 
حمي خلط 
حميات دموي 
حمي مطبقه 
حميات صفراوي 
حميات بلغمي 
حميات سوداوي 
حميات مركبه مطلقا 
بيان معالجات و علامات حمي 
سونوخس 
مطبقه 
غب لازم 
محرقه صفراوي 
غب خالصه 
غب غير خالص 
افسون هاي تب بند 
محرقه بلغمي 
حمي لثقه 
حمي مواظبه 
حمي غشي خلطي 
حمي نهاري 
حمي ليلي 
حمي ظاهر الحر 
حمي ظاهر البرد 
تب ربعي 
تب خمس و سدس و سبع و تسع 
شطر الغب 
مركب از غبين نايبي و از سه ربع و از چهار خمس 
مركب از اربعين 
مركب از خمسين 
مركب از سه خمس 
مركب از حمي دق و حمي خلط 
مركب از غب لازمه 
حمي عفوني وبايي 
باب هفتم در بيان حصبه و جدرى و ساير بثرها و ورم ها و جذام و سرمازدگى و سموم زدگى و كوفتگى و قوباء و قرحه ها و سوختگى ها و عرق مدنى و ريش بلخى و جراحت ها و بيرون رفتن سر استخوان ها از محل خويش و شكستگى استخوان ها و اسباب و علامات و معالجات اين 
حصبه 
جدرى 
حميقا 
ساير بثره 
جمره 
نمله 
شري 
سعفه 
حصف 
بنات الليل 
بطم 
جرب 
ثولول 
مسماريه 
نفاخه 
نفاطه 
ارمنى دانه 
ورم ها 
انواع آماس ها 
فلغمونى 
خراج 
دمل 
طاعون 
خيارك 
حمره 
ماشرا 
سلعه 
غدد 
اوديما 
خنازير 
سرطان 
سقيروس 
كهير 
نفخه 
تهبج 
استسقاء 
جذام 
سرمازدگي 
سموم زدگي 
كوفتگي 
قوباء 
قرحه ها 
سوختگي ها 
عرق مدني 
ريش بلخي 
جراحت ها 
بيرون رفتن سر استخوان ها از محل خودش 
شكستگى استخوان ها 
دستور العلاج هر شكستگى  

 

  
خبر داغ و خیلی مهم
کمينه

 سایت ما در حال بروز شدن است

وخبر خوب برای کسانی کتاب هاشون سخت به دستشون می رسید

به زودی می تونن خرید آنلاین انجام بدن و به راحتی کتاب هاشون به دستشون برسه  

  
Open Top Panel
Close Top Panel