فهرست کفایه مجاهدیه (کفایه منصوری
کمينه

تلگرام: 09358460086-far_jamshidi@

کانال تلگرام ایرانیان طب:

iraniantebcom@

اینستاگرام ایرانیان طب:
https://www.instagram.com/iraniantebcom

فروشگاه آنلاین محصولات و لوازم طب سنتی:

http://www.iranianteb.com/

 مقدمه مولف   

 

فن اول دو قسمي طب يعني نظري و عملي     
 
قسم نظري          
مقالة اول در اسباب مادي صحت       
باب اول در اركان 
باب دوم در ارواح 
باب سوم در اخلاط
باب چهارم در اعضا           
فصل اول در اعضاء مفرده   
فصل دوم در اعضاء مركبه  
مقاله دوم در اسباب صوري صحت     
باب اول در مزاج  
باب دوم در قوي و افعال     
مقاله سوم در اسباب فاعلي صحت     
باب اول دربيان اسباب ضروري        
فصل اول در هوا  
فصل دوم درحركات نفساني  
فصل سوم در حركت و سكون بدني    
فصل چهارم در خواب و بيداري        
فصل پنجم در ماكول و مشروب         
قسم دوم در مشروب           
فصل ششم در احتباس و استفراغ        
باب دوم در اسباب غيرضروري        
فصل اول در اسباب ملحقه سته ضروري.         
فصل دوم در تعداد اسباب عوارض بدني           
مقالة چهارم در احوال و اعراض و علامات      
باب اول در احوال و اعراض
باب دوم در علامات و دلائل 
فصل اول در علامات مزاج  
فصل دوم در علامات         
فصل سوم در نبض
فصل چهارم در نبض اسنان و اجناس و فصول و اعراض  
فصل پنجم در قاروره          
فصل ششم در براز
فصل هفتم در بحران          
فصل هشتم در علامات رديه و محموده
قسم دوم در طب عملي       
فصل اول در تدبير حبالي و مولود      
فصل دوم در تدبير فصول    
فصل سوم در تدبير ماكول و مشروب  
فصل چهارم در تدبير خواب و بيداري 
فصل پنجم در تدبير استفراغ و احتباس 
فصل ششم در تدبير جماع    
فصل هفتم در تدبير حمام     
فصل هشتم درتدبيرحركت و سكون     
فصل نهم در تدبير مشائخ     
فصل دهم در تدبير مسافر     
باب دوم در معالجات كلي     
فصل اول در معالجات سوء المزاج      
فصل دوم در تدبير مسهل و حقنه و قي
فصل سوم در فصد و حجامت و ارسال علق       
مقاله دوم در امراضي كه اعضا را حادث شود از سر تا قدم و علاج آن         
باب اول در امراض سر و دماغ         
باب دوم در امراض چشم     
باب سوم در امراض گوش   
باب چهارم در امراض انف و شم       
باب پنجم در امراض دهان و لب و زبان           
باب ششم در امراص اسنان ولثه         
باب هفتم در امراض حلق     
باب هشتم در امراض صدر و آلات تنفس          
باب نهم در امراض قلب وثدي           
باب دهم در امراض معده     
باب يازدهم در امراض كبد   
باب دوازدهم در امراض طحال          
باب سيزدهم درامراض امعاء 
باب چهاردهم در انواع اسهال
باب پانزدهم در امراض كليه و مثانه    
باب شانزدهم درامراض اعضاء تناسل ورم انثيين
باب هفدهم در امراض رحم   
باب هيجدهم در امراض مقعد
باب نوزدهم درامراض پشت از انجمله حدبه      
باب بستم در امراض اوجاع نقرس و مفاصل و دوالي و داء الفيل      
مقاله سوم در حميات          
باب اول در حمي يوم         
باب دوم درحمي دق           
باب سوم در حميات عفنیه    
مقاله چهارم در امراضي كه ظاهر بدن را حادث شود       
باب اول در اورام و بثور     
باب دوم در بثور   
باب سوم در جراحات و قروح           
باب چهارم در كسر وخلع و خرق و مانند آن    
باب پنجم در جذام و امراض جلد        
باب ششم در امراض كه تعلق به موي دارد        
باب هفتم آنچه تعلق بزينت دارد و حفظ شعر      
مقاله پنجم در ذكر حيوانات زهر دار و دفع ضرر آن        
باب اول در زهر و علاج انواع زهرها لادغه و مشرور     
باب دوم در گزيدن حشرات   
باب سوم در گزيدن آدمي و چهار پايان 
باب چهارم در دفع هوام و طير و حشرات و بهائم
فن دوم در ادويه و اغذيه و اشربه     
 
مقاله اول در ذكر بعضي ادويه مفرده و اغذيه    
باب اول در طبائع ادويه و تأثير آن.    
باب دوم در حبوب 
باب سوم در لحوم و البان     
باب چهارم در فواكه و شيريني          
باب پنجم در بقول  
باب ششم در توابل 
باب هفتم در رياحين و طيوب
مقاله دوم در ادويه مركبه و كيفيت تركيب         
باب اول در بيان و تركيب و كيفيت ادويه و قوت و امتحان ترياق     
باب دوم در ترياق ها          
باب سوم در مفرحات          
باب چهارم در معاجين و اطريفلات     
باب پنجم در اشربه و لعوقات و مربيات و ربوبات و سكنجبيات       
باب ششم در جوارشات        
باب هفتم در سفوفات          
باب هشتم در اقراص مسهله و غیره    
باب نهم درحبهاي مسهله و غيره        
باب دهم در ايارجات           
باب يازدهم در مطبوخات و نقوعات و غير       
باب دوازدهم در حقنه ها      
باب سيزدهم در شياف ها و فرزجه ها  
باب چهاردهم در روغن ها   
باب پانزدهم در سعوطات و عطوسات و غراغر و سنونان 
باب شانزدهم در اطليه و ضمادات و نطولات     
باب هفدهم در ادويه عين     
باب هيجدهم در مراهم و ذرورات       
باب نوزدهم در حلاوات و مسمنات     
باب بیستم در متفرقات         

 

  
خبر داغ و خیلی مهم
کمينه

 سایت ما در حال بروز شدن است

وخبر خوب برای کسانی کتاب هاشون سخت به دستشون می رسید

به زودی می تونن خرید آنلاین انجام بدن و به راحتی کتاب هاشون به دستشون برسه  

  
Open Top Panel
Close Top Panel